Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na stronie sklepu www.gamazoo.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu i informacji w nim zawartych.

§ 1 Słowniczek

1. Sprzedawca – właściciel strony www.gamazoo.pl, tj. Gabriela Świątek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GAMA PRO GABRIELA ŚWIĄTEK, ul. LIPOWA 1C, 63-645 ŁĘKA OPATOWSKA, NIP 6191993698

2. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu wystawionych na stronie www.gamazoo.pl przedmiotów, w tym konsument,

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu wystawionych na stronie www.gamazoo.pl przedmiotów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego.

4. Towar – meble przedstawione na stronie internetowej Sprzedawcy, które zakupione zostały przez Klienta.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszystkie przedmioty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.

2. Potwierdzeniem każdego zakupu jest paragon bądź - na życzenie Klienta zgłoszone przy składaniu zamówienia – faktura VAT.

3. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

4. Towar (artykuły zoologiczne) pakowane są w paczkach.

§ 3 Dostawa i termin realizacji

1. Koszt dostawy zależny jest od wielkości przesyłki.

2. Termin realizacji uzależniony jest od aktualnych stanów magazynowych i zwykle trwa on od 1 do 7 dni roboczych.

3. Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 2, rozpoczyna się od potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Godziny dostawy wskazane podczas umawiania terminów dostaw są orientacyjne i mogą ulec zmianie w wyniku warunków panujących na drogach bądź z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Dostawa realizowana jest przez firmy kurierskie.

5. Podczas odbioru towaru (w obecności kierowcy/kuriera) Klient powinien sprawdzić czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera, a jego skan / zdjęcie przesłać mailowo na adres: kontakt@gamazoo.pl.

§ 4 Zapłata

1. Za Towar Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny uwzględniając również koszt transportu.

2. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, adres dostawy oraz numer zamówienia.

3. Dane do przelewu: GAMA PRO GABRIELA ŚWIĄTEK, UL. LIPOWA 1C, 63-645 ŁĘKA OPATOWSKA, ING BANK ŚLĄSKI: 39 1050 1201 1000 0097 0941 9882

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres ul. Lipowa 1C, 63-645 Łęka Opatowska lub na adres e-mail: kontakt@gamazoo.pl

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, który dostępny jest tutaj. Konsument może również samodzielnie sformułować oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (również w formie mailowej).

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument nie ponosi kosztów:
1) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli:
a) Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania lub
b) Konsument nie żądał zgodnie z ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: a) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub
b) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub
c) Sprzedawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Towar powinien być zwrócony na adres Sprzedawcy: ul. Lipowa 1C, 63-645 Łęka Opatowska.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

§ 6 Rękojmia i gwarancja

1. Gwarancja producenta niezależna jest od prawa wykonywania rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Klient kieruje na adres email Sprzedawcy, tj. reklamacje@gamazoo.pl

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać nazwę produktu, opis oraz przesłać zdjęcia wady.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronie sklepu Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym Sprzedawcy oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Sprzedawca przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.